L’Associazione Gigi Ghirotti Genova è diventata Fondazione